Tekst algemene voorwaarden

 1. Vermaase Advocatenkantoor is een eenmanszaak van mr. C.J. Vermaase, die is ingeschreven bij het Handelsregister
  onder nummer 34379669.
 2. Alle opdrachten worden onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd.
  Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende
  opdrachten van de opdrachtgever. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de medewerkers van
  Vermaase Advocatenkantoor en van alle betrokken derden bij de uitvoering van de opdracht.
 3. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vermaase Advocatenkantoor is Nederlands recht van
  toepassing. De rechtbank Noord-Holland is bevoegd.
 4. Vermaase Advocatenkantoor treft bij de kantoororganisatie en bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste
  veiligheidsmaatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Tenzij het tegendeel schriftelijk
  wordt afgesproken, verleent de opdrachtgever toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op
  dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet-, e-mail en mobiele toepassingen.
  Het gebruik daarvan is voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld van Vermaase
  Advocatenkantoor.
 5. Vermaase Advocatenkantoor zal in te schakelen derden zorgvuldig selecteren. Bij het inschakelen van derden
  zal Vermaase Advocatenkantoor zo mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Vermaase
  Advocatenkantoor is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden namens de opdrachtgever te aanvaarden,
  ook als deze een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. Vermaase Advocatenkantoor is niet aansprakelijk
  voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart Vermaase Advocatenkantoor tegen eventuele
  aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze
  samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is
  van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Vermaase Advocatenkantoor.
 6. Door Vermaase Advocatenkantoor ten behoeve van de opdrachtgever verschuldigde onkosten worden aan
  opdrachtgever doorbelast.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal
  gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 8. Vermaase Advocatenkantoor is gerechtigd om betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten en/
  of eigen bijdrage) te verlangen. Een betaald voorschot wordt terugbetaald na voldoening van de laatste declaratie.
  Vermaase Advocatenkantoor is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten zolang de opdrachtgever geen
  voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald.
 9. De werkzaamheden worden in beginsel tweemaandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een
  betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel
  geen rechten ontlenen. Als de betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is verricht, is de opdrachtgever
  zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vermaase Advocatenkantoor is gerechtigd na het verstrijken van de
  betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente. Indien ook na aanmaning betaling
  uitblijft, zijn (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met
  een minimum van € 50,-.
 10. Vermaase Advocatenkantoor is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever
  ontvangen gelden, onverminderd de voorschriften in de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 11. Vermaase Advocatenkantoor heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  Een kopie van de polis ligt ter inzage op het kantoor van Vermaase Advocatenkantoor. Elke aansprakelijkheid
  van Vermaase Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van deze
  aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het verschuldigde eigen risico.
 12. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
  aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door Vermaase Advocatenkantoor in de
  betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van € 40.000,-.
 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Vermaase
  Advocatenkantoor indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever
  bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig
  is gemaakt.
 14. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie,
  legt hij/zij de bezwaren eerst voor aan Vermaase Advocatenkantoor en wel binnen twee maanden na het moment
  waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot
  de klacht aanleiding heeft gegeven.
 15. Vermaase Advocatenkantoor zal een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan opdrachtgever
  voorleggen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.
  Daarna en daarnaast kan opdrachtgever een beroep doen op de Ombudsman of de Geschillencommissie Declaraties
  van de Vereniging LSA Advocaten.
 16. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het
  dossier gedurende zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna Vermaase
  Advocatenkantoor het dossier zonder nadere aankondiging mag vernietigen.

  Hoofddorp, 20 april 2023