Schadevergoeding

Fase 1: vestiging aansprakelijkheid

Een letselschadetraject begint met het vestigen van de aansprakelijkheid. De advocaat stelt de “dader” namens u aansprakelijk. Als de dader of diens verzekeraar aansprakelijk erkent, is daarmee de aansprakelijkheid gevestigd. Mocht men niet willen erkennen, dan kunnen we de rechter vragen om te beslissen dat “de dader” inderdaad aansprakelijk is. Gelukkig is dat niet vaak nodig.

Fase 2: schadevergoeding

Als het is gelukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, komt u in de tweede fase: het vaststellen van de schadevergoeding. Het eigenlijke schaderegelingstraject. Welke schade krijgt u vergoed? Hoeveel schadevergoeding krijgt u? Hoe snel? Hoe lang? Kunt u een voorschot krijgen?
Helaas is er geen algemeen antwoord te geven, “one size fits all” kennen we niet. Elke situatie is anders en schadevergoeding is echt maatwerk. Wij kunnen u bij een inventarisatie van uw persoonlijke situatie uiteraard wel een indicatie geven.

Criterium vaststelling schadevergoeding

Uitgangspunt bij de schaderegeling is dat u zoveel mogelijk in de (financiële) positie wordt gebracht waarin u zou zijn geweest als u het letsel niet had opgelopen. Daarvoor moeten we twee dingen vaststellen:
1. Hoe zou het u vergaan zijn als het ongeluk niet was gebeurd?
Bijvoorbeeld met uw inkomen, carrière, opleiding en uitgaven? Hier maken we een overzicht van.

2. Hoe is het na het ongeluk daadwerkelijk met u gegaan? Meestal zijn er meer onkosten, vaak ook minder inkomsten. Dit overzicht vergelijken we met de eerste. Het verschil tussen de twee overzichten is de schade.

In de praktijk blijkt dat beide partijen hierover nogal verschillend kunnen denken. Mensen hebben vaak hoge verwachtingen van zichzelf en aansprakelijke partijen vinden dat niet altijd terecht. Bovendien speelden er soms vóór het ongeluk al zaken, die ook hun invloed hebben De bewijslast rust op u, als slachtoffer. In de rechtspraak is wel bepaald dat aan dit bewijs niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. Aan ons de taak om dit schadeplaatje met u op te stellen, de bewijsstukken te verzamelen en de juiste schadevergoeding voor u te verkrijgen.

Veel voorkomende schadeposten

Wilt u meer weten over deze veel voorkomende schadeposten:

  • Inkomensschade
  • pensioenschade
  • smartengeld
  • aanpassingen
  • huishoudelijke hulp
  • vervoers- en parkeerkosten
  • medische kosten
  • mantelzorg en oppas?

Klik hier om meer te lezen. Nog vragen? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Verloop schaderegelingstraject

Doorgaans beginnen we met het inventariseren van de geleden en te verwachten schade(posten).
Ook worden de bewijsstukken verzameld van het letsel (medische informatie) en van de schade (bonnen, inkomensgegevens). We volgen het verloop van uw herstel, liefst tot u in een stabiele medische en economische eindsituatie bent gekomen. Bij de één duurt dit enkele weken, bij de ander een paar jaar.

In de tussentijd staan we u met raad en daad bij. We kunnen zo nodig deskundigen inschakelen voor specifieke problemen die u ervaart. Denk bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige om te zorgen dat de re-integratie goed wordt begeleid, een ergonoom voor de aanpassingen of een caremanager om u te helpen bij allerlei praktische zaken.

Als die eindsituatie is bereikt, kan de geleden en de eventuele toekomstige schade verder worden ingevuld. Als u niet volledig bent hersteld, is vaak eerst een “medische expertise” nodig door een onafhankelijke specialist. Die gebruiken wij onder meer om de toekomstige schade beter te kunnen bepalen. De afsluiting volgt, nadat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend, door het uitbetalen van de definitieve schadevergoeding aan het eind van het traject. In de tussentijd kunnen hierop alvast voorschotten worden betaald.

Tenzij u binnen afzienbare tijd volledig herstelt, kan het hele traject dus geruime tijd duren. De advocaat houdt u steeds op de hoogte van de stappen die nog gezet moeten worden en kan daar een tijdsindicatie bij geven.

Voorschotten

Omdat het schaderegelingstraject lang kan duren, zal de aansprakelijke partij gedurende de looptijd alvast voorschotten betalen. Voorschot betekent hier dus een voorschot op de uiteindelijk vast te stellen schadevergoeding. In de beginfase vragen wij de aansprakelijke partijen ook altijd om te zorgen voor een letterlijk voorschot: een potje waaruit u de lopende onkosten kunt betalen, zodat u niet teveel kosten hoeft voor te schieten. De meeste grote verzekeraars zijn hiertoe wel bereid.